Παρέμβαση Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού

Θέμα: Η Ιερά Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 6-9 Μαρτίου 2014, ΚΠολη

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στην υπ’ αριθμ. 114 Συνεδρία του, στις 27 Μαρτίου 2014, μεταξύ άλλων, αντάλλαξε απόψεις, σκέψεις και κρίσεις για το εν θέματι μείζον Ζήτημα, αφού μελέτησε δι’ Επιτροπής το σχετικό υλικό από τον ηλεκτρονικό Τύπο. Κάμνει δε τις εξής επισημάνσεις-παρεμβάσεις.

1. Το ύψιστο αυτό Εκκλησιαστικό Γεγονός για τον Κόσμο της Ορθοδοξίας και για τον κάθε προβληματιζόμενο άνθρωπο επί θεμάτων θρησκείας και πολιτισμού πνευματικού ουδόλως συγκίνησε την Πολιτική Κοινή Γνώμη. Γι’ αυτό και δεν έτυχε ούτε στοιχειώδους προβολής. Τα δημοσιογραφικά και συναφή ηλεκτρονικά πολιτικά, πάσης φύσεως, Μέσα αποδεικνύονται μονόφθαλμα. Οι πολιτικές και δημοσιογραφικές σκοπιμότητες και ίντριγκες προέχουν γι’ αυτά. Τα πνευματικά δρώμενα είναι, φαίνεται, μόνο για τους αιθεροβάμωνες. Εξ ου και η μεγάλη απαξίωσή τους στον κοινής λογικής άνθρωπο, στον Λαό.

2. Η Σύναξη, εξ άλλου, αυτή καθ’ εαυτήν δαπανήθηκε, ως επί το πλείστον, με «τα διαδικαστικά της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». Πολλή φαιά ουσία για τα αυτονόητα Κανονικά Θέσμια, που, φυσικά, ουδεμία σχέση έχουν με τα Πολιτικά Θέσμια του Κόσμου τούτου (π.χ. ΟΗΕ και Συμβούλιο Ασφαλείας, με veto και τα τοιαύτα). Τα Πολιτικά Θέσμια προέκυψαν, ως γνωστό, από τις εμπόλεμες καταστάσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πλην, στο Επίσημο Σύστημα Διοικήσεως της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας υπάρχει αναλλοίωτη Κανονική Τάξη, πέραν των κοσμικών πραγμάτων και καταστάσεων, τόσο στην Διοίκηση, όσον και στην Λατρεία και στην Ποιμαντική ζωή. Εν προκειμένω, κανονική σαφήνεια περί των εννοιών του Προέδρου και των παρεδρευόντων σε μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδο Προκαθημένων. Η έννοια του «Προεδρείου» είναι κοσμικής συλλήψεως και μόνο.

3. Αφορμή για τα ανωτέρω η εκτεθείσα στάση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ότι «το Προεδρείο της Πανορθοδόξου Συνόδου να απαρτίζεται εκ των Προκαθημένων πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών με επικεφαλής τον πρώτον εξ αυτών Παναγιώτατο Πατριάρχη ΚΠόλεως». Στον νουν μας έρχεται συνειρμικά ένα είδος Συμβουλείου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

Συναφώς, πολύς λόγος για τον τρόπο λήψεως αποφάσεων σε προπαρασκευαστικό και συνοδικό επίπεδο. Προπαρασκευαστικά είναι ευκταία η συναίνεση, ακόμη και η ομοφωνία, «ψήφοις». Στην Σύνοδο όμως αυτή καθ’ εαυτή κατισχύει η κανονική αναλλοίωτη Αρχή «της ψήφου των πλειόνων» των Οικουμενικών Συνόδων. Ουσιαστικής σημασίας δεν είναι η προπαρασκευαστική συναίνεση ή και η ομοφωνία, αλλ’ η «εν Αγίω Πνεύματι» Συνοδική σύσκεψη και απόφανση. Αντίφαση στον Πατριαρχικό λόγο είναι το ακόλουθο. «Εάν δεν πρόκειται να συμφωνήσωμεν επί των ζητημάτων αμέσως, να μην φοβώμεθα και να τα παραπέμψωμεν εις τις μέλλουσες να συνέλθουν Συνόδους». Για να συμβεί αυτό, προαπαιτείται «η ψήφος των πλειόνων», που δεν αναιρεί και την ουσία της συναινέσεως και ομοφωνίας. Οι ψηφοφορίες γι’ αυτόν τον λόγο απαιτούνται. Συμφυρμός των δύο εννοιών οδηγεί εις συγχύσεις περί τις σαφείς Συνοδικές Αποφάσεις. Επομένως, οι θέσεις του Ανακοινωθέντος ότι «Άπασαι αι αποφάσεις τόσον κατά τας εργασίας της Συνόδου, όσον και κατά τα προπαρασκευαστικά στάδια αυτής, θα λαμβάνωνται καθ’ ομοφωνίαν» συνιστούν συγκερασμό κανονικής και κοσμικής τάξεως.

4. Θέματα ουσίας στο ανακοινωθέν. Επιλέξει :

1)  «Καταγγέλλομεν την αναταραχήν και την αστάθειαν, αι οποίαι ωθούν τους χριστιανους να εγκαταλείψουν την γήν, ένθα εγεννήθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ένθεν διεδόθη το Ευαγγέλιον είς τον κόσμον άπαντα».

2) «Καταδικάζομεν πάσαν μορφήν τρομοκρατίας και θρησκευτικής ύβρεως».

3)  «Οι εν Μέση Ανατολή χριστιανοί αποτελούν την ζύμην της ειρήνης ».

4)  «Ενθέρμως προσευχόμεθα υπέρ της διεξαγωγής ειρηνικών διαπραγματεύσεων και της εν προσευχή καταλλαγής προς έξοδον εκ της εν Ουκρανία συνεχιζομένης κρίσεως».

5)  «Τα αίτια της κρίσεως ταύτης δεν είναι αμιγώς οικονομικά. Είναι και πνευματικής και ηθικής φύσεως».

6)  «Συνεπεία του εγωισμού και της καταχρήσεως της εξουσίας, πολλοί άνθρωποι υποτιμούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου».

Σχόλιο. Και δή των εν φυλακή. Π.χ. το Γκουαντάναμο που βιώνει ο Πατριάρχης Ειρηναίος στα Ιεροσόλυμα, με υπαιτιότητα του υπογράφοντος το Επίσημο Ανακοινωθέν Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου.

7)  «Αναγνωρίζομεν ότι ο διάλογος τυγχάνει πάντοτε καλλίτερος της συγκρούσεως. Η αποχώρησις και η απομόνωσις ουδέποτε αποτελούν επιλογήν. »

Σχόλιο. Το ανθρωπινότερο ωραιότερο μήνυμα ο διάλογος.

 

panorg (1)

 

mosxas-oikoumenikos

 

συναξη 3