Αποστολή του Ι.Ε.Θ.Π. στην Ίμβρο. Πάσχα 2014

  Α.   Αθήνα-‘Ιμβρος στους κλασσικούς χρόνους. Πληροφορίες ακριβείς αποσωζόμενες επιγραφές.

Βλέπε :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Β. Ίμβρος – Πάσχα 2014

1. Κείμενο – Επιστολή προς Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο.

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: Ε17/2014

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. κ. Κύριλλον, εις Παναγιά Ίμβρου

 

Σεβασμιώτατε, άπαξ έτι, και πολλάκις, το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».

          1. Επιστρέψασα αισίως η 30μελής Αποστολή, προσκυνηματικού και μορφωτικού σκοπού, εις τα όρια της Θεοσώστου Υμών Επαρχίας, από της Μ. Πέμπτης μέχρι και της Κυριακής της Αναστάσεως του Κυρίου μας, ομοθύμως με παρεκάλεσε να Σας απευθύνω την παρούσαν επιστολήν αμέσως αμέσων ευχαριστιών παμπόλλων και ευγνωμοσύνης βαθυτάτης διά το, μεθ’ Υμών αμέσως, πνευματικόν Συμπόσιον του τετραημέρου της κορυφώσεως του Πάθους, της Ταφής και, κυρίως, της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κ. Η. Ι. Χριστού, εις την μοναδικήν Υμών Έπαλξιν της Ορθοδοξίας και του Ελληνορθοδόξου Γένους μας. Τα πνευματικά και ανθρώπινα εγκάρδια αισθήματα όλων μας, ομαδικώς αλλά και προσωπικώς, εκφράσθησαν προς Υμάς αλλά και από Υμάς προς ημάς όλους, ανεξαιρέτως, άδολα και αγνά. Ομολογουμένως όμως, τα ιδικά Σας υπήρξαν πλείονα των ημετέρων.

          2. Τα εν τοις ναοίς, έσωθεν και έξωθεν, τελεσθέντα και διαμειφθέντα όλα, κατ’ απόλυτον τάξιν και ιεροπρέπειαν, υπήρξαν θείον δώρον, Κυριακόν δώρον, με επίκεντρον τον λίαν, αυθορμήτως, ταπεινόν και συνετόν και ανθρώπινον, τα μάλιστα, Επίσκοπον της Τοπικής Εκκλησίας, εις τύπον και εις τόπον Χριστού όντα. Ησθάνθημεν άπαντες άπασαν την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν δι’ Υμών παρούσαν και συμμετέχουσαν μαζί μας εις το Πανορθόδοξον και πανανθρώπινον Γεγονός του Πάσχα των Χριστιανών Ορθοδόξων της Οικουμένης, του 2014 μ. Χ.

          3. Εξ άλλου, η ευλαβής μετ’ ακριβείας εκτέλεσις του Προγράμματος του τετραημέρου αυτού υπό του Επισκόπου, της Αποστολής μας πιστώς και ακριβώς ακολουθησάσης μετά των εκεί Ομογενών μας εις παν βήμα του Επισκόπου, ποιμνίου αυτού όλων ημών αισθανθέντων, προσέδωκε πνευματικόν κύρος, αίγλην ού την τυχούσαν και ελπιδοφόρον Μήνυμα, ότι όχι απλώς υπάρχομεν αλλά και άρχομεν, εν Χριστώ Αναστάντι. Πάντα τα ανωτέρω συντελέσθησαν εις τόπους ιστορικούς αλλά και συγχρόνους, εις τας τόσον αρτίως ωργανωμένας, καίτοι ολιγομελείς, παροικίας-ενορίας: της Παναγιάς, έδρας της Μητροπόλεώς Σας, του Σχοινουδίου, των Αγριδίων, του Γλυκέος (λίαν γλυκυτάτου, κατά το «Ω γλυκύ μου έαρ», λόγω της μυσταγωγικής περιφοράς, περί λίχνων αφάς, του Επιταφίου ανά τας, δίκης εικονογραφίας, ρύμας (Ευπατρίδου, Θεμιστοκλέους κ. ά.), των Αγίων Θεοδώρων, του Κάστρου και άλλων ιερών και ιστορικών τόπων της νήσου μας. Ελειτουργήσαμεν άπαντες ως συντελεσταί και θεαταί του επί Γης θεάτρου της εν Χριστώ και τω Γένει ημών ζωής, ενώπιον πάντων, ημετέρων και εποίκων, όλων συνανθρώπων μας, εικόνων του Θεού, ασχέτως φυλής, γλώσσης και εθίμων. Άπαντες, εξ άλλου, «του και Γένος εσμέν», παρά τας, των ευμεταβόλων ιστορικών καιρών, φοράς. Ελυπήθημεν, πάντως, διότι δεν ηδυνήθημεν να επισκεφθώμεν την Τένεδον, κατά το Πρόγραμμα. Ας ελπίσωμεν, εις ολοκλήρωσιν του τάματός μας, μίαν άλλην φοράν, Θεού θέλοντος. Ευχαριστίας εις τους συνεργάτας Σας διά τας διευκολύνσεις, ώστε, πέραν του κυρίως Πνευματικού Συμποσίου, να απολαύσωμεν, άφθονον και νοστιμώτατον, και το Πασχαλινόν υλικόν Συμπόσιον, κατά τα πατροπαράδοτα του Πάσχα έθιμα.

Μαράν Αθά, ο Κύριος και Θεός Αναστάς μεθ’ ημών όλων και απάσης της Οικουμένης Του.

Διά την Αποστολήν του Ι.Ε.Θ.Π.

Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος

Υ.Γ.: Το παρόν, συν τω αποδεικτικώ φωτογραφικώ υλικώ, εις το site του Ιδρύματος στο Google.Karipeio ή Καρίπειο.

2. Φωτ. Υλικό.

α)  Παναγία. Μ.Πέμπτη και Ανάσταση

006 011 100_2650 100_2679 100_2697 100_2794 Ιμβρος2014 099

β)  Σχοινούδι. Μ.Παρασκευή πρωί.

012 013 015 100_2686 017 018

γ) Γλυκύ. Μ.Παρασκευή δειλινό.

019 020 022 023 024 025 026 027 028 029 031 032 033 034 035 037 038 039(1) 039 040 041 043 046 047 048 049 051 052 054 057 100_2703 Ιμβρος2014 041 Ιμβρος2014 042 Ιμβρος2014 055 Ιμβρος2014 058

δ)  Αγ. Θεόδωροι. Μ. Σάββατο πρωί.

069 100_2782 059 060 061 063 064 065
067 068

071

070 100_2732 100_2736 100_2740 100_2741 100_2729 Ιμβρος2014 080

ε) Κάστρο

100_2789 100_2790 100_2809 100_2812 100_2813 100_2815 100_2817 100_2822 100_2823 100_2827

στ) Από την επίσκεψη στον Μητροπολίτη στο επισκοπείο.

Ιμβρος2014 086 Ιμβρος2014 089 Ιμβρος2014 091 100_2767

ζ)  Απο το πασχαλινό γλέντι στο λιμάνι του Κάστρου.

Ιμβρος2014 107 Ιμβρος2014 104 Ιμβρος2014 100 100_2803